Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian presenteras en rad förslag på ändrade punktskatter. Bakgrunderna till förslagen ser olika ut men en genomgripande motivering anges vara att klimatfrågan är en av regeringens prioriteringar och att förändringarna kommer bidra till att minska användandet av fossila bränslen.

Energiskatten på fossil bensin och fossilt dieselbränsle höjs och i motsvarande utsträckning höjs också energiskatten på flytande biodrivmedel. Befrielsen från energiskatt på E85 och låginblandad etanol förslås minska medan det för jord- och skogsbruket föreslås en ökning av befrielsen från koldioxidskatt. Vidare föreslås det i promemorian att den årliga omräkningen av energi- och koldioxidskatten för bensin och dieselbränsle förutom KPI-utvecklingen också ska beakta utvecklingen av BNP genom en schablonuppräkning med två procentenheter. Det föreslås därutöver ett slopande av nedsättningarna av koldioxidskatten på bränslen för uppvärmning och drift av stationära motorer inom industri- och kraftvärmeanläggningar utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter samt inom jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheter. Vidare föreslås en begränsning av möjligheten att använda märkt, lågbeskattad olja i båtar. Slutligen föreslås att dagens särskilda regler om skattefrihet för elektrisk kraft som producerats för eget bruk i vindkraftverk begränsas och samordnas med nya regler som gäller för annan elproduktion.