Yttrande över rapporten Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen tar ut avgifter med stöd av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet. Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att gemensamt göra en översyn av förordningen. Översynen omfattar förordningens generella konstruktion och dess tillämpningsområde.

Båda de nämnda myndigheterna har bedömt att den avgiftsbelagda verksamheten kommer att gå med underskott kommande år och har därför i enlighet med 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) lämnat förslag till ändring av avgifterna. Enligt myndigheternas redovisningar har verksamheten som finansieras av försörjningstrygghetsavgiften respektive tillsynsavgiften varit underfinansierad vilket strider mot principen om full kostnadstäckning enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheterna har haft ackumulerade underskott sedan flera år och även kommande underskott, vilket medför ett generellt behov av att se över hur avgiftsuttaget är konstruerat enligt förordningen. Vidare framgår av remissen att naturgaslagen ändrades den 1 juli 2014, vilket innebär att vissa gasnät kan komma att omdefinieras som naturgasnät. Det uppges därför finnas skäl att se över förordningens konstruktion så att alla naturgasnät ska kunna behandlas likartat och rättvist.

 Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.