Yttrande över Rätt frågor på regeringens bord – en ändamålsenlig regeringsprövning på miljöområdet, del 1 och 3 (SOU 2024:11)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regeringen beslutade att en särskild utredare skulle utreda regeringens roll som överinstans på vissa delar av miljöområdet. Syftet var att åstadkomma en prövningsordning som innebär att regeringen endast är överinstans om frågan som ska prövas rymmer tydliga politiska avvägningar. Betänkandet innehåller förslag rörande områdesskydd, terrängkörnings-förordningen, överlämnande av mål till regeringen, regeringens möjlighet till förbehåll och undantag från MKB-direktivet.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven avseende samtliga delaspekter. Regelrådet ser särskilt positivt på utredarens ambition att förenkla för företag genom förkortade handläggningstider. Det hade förvisso varit önskvärt med mer konkreta och utförliga beskrivningar av påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet samt påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag, men Regelrådet anser att informationen i remissen är tillräcklig. Detta är avgörande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag