Yttrande över reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Betänkandet innehåller förslag till lag om statlig elektronisk identitetshandling, lag om infrastruktur för elektronisk identifiering och kvalitetsmärket Svensk elektronisk identitetshandling, lag om infrastruktur för digital post, lag om valfrihet om digitala brevlådor med flera.

I betänkandet föreslås bland annat att staten ska utfärda en elektronisk identitetshandling. Det föreslås också att det i lag skapas en skyldighet för alla offentliga myndigheter som kräver elektronisk identifiering i sina e-tjänster att godta den statliga elektroniska identitetshandlingen. Vidare föreslås att den statliga elektroniska identitetshandlingen ska anmälas för gränsöverskridande identifiering enligt eIDAS-förordningen[1]. Den statligt utfärdade elektroniska identitetshandlingen ska också kunna användas som underlag för att utfärda andra elektroniska identitetshandlingar. Det föreslås att staten ska ansvara för att granska elektroniska identitetshandlingar mot tillitsramverket (ett graderat ramverk för tillförlitlighet i utfärdande av elektronisk identitetshandling) och elektronisk identitetskontroll mot tekniska specifikationer. Vidare förslås att det ska finnas ett kvalitetsmärke för elektroniska identitetshandlingar som heter Svensk elektronisk identitetshandling.

Betänkandet innehåller vidare bland annat förslag om att det i upphandlingsdokument för valfrihetssystemet ska ingå krav på att elektronisk identitetshandling ska ha kvalitetsmärket elektronisk identitetshandling för att utfärdaren ska få ansluta sig till valfrihetssystem. Det föreslås också att det ska ingå i det offentliga åtagandet att Sverige tillhandahåller en offentlig nod[2] för gränsöverskridande identifiering i enlighet med eIDAS-förordningens krav. Utredningen förslår att privata aktörer får ansluta till den svenska offentliga noden. Alla aktörer som är anslutna till noden ska underrätta digitaliseringsmyndigheten om alla händelser som påverkat funktionalitet och säkerhet i noden.

Det föreslås även att Mina meddelanden ska regleras i en lag om infrastruktur för digital post och att infrastrukturen öppnas upp för privata aktörer som avsändare. Privata utförare av kommunala angelägenheter föreslås få ansluta efter anmälan av kommun eller landsting.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.
[2] En förbindelsepunkt.