Yttrande över Regelförenkling för sjöfarten

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag som syftar till regelförenkling inom sjöfartens område.

Det föreslås en ny lag om registrering av pråmar och flytande utrustning för yrkesmässig sjöfart innehållande regler om registrering av pråmar och annan flytande utrustning som inte utgör fartyg, samt hur förfarandet i dessa ärenden ska gå till. Vidare föreslås en ny tillfällig lag om avregistrering av fartyg med okänd ägare, med regler om förfarandet när ägaren till ett fartyg registrerat i det svenska fartygsregistrets skepps- eller båtdel är okänd.

I lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. avser de främsta ändringarna vad som ska föras in i fartygsregistrets båtdel, där det föreslås att indelningen av fartyg i skepp och båtar ändras. I fartygsregistrets båtdel föreslås att varje båt ska föras in vars skrov har en största längd av minst 15 meter och som uppfyller vissa villkor. I fartygssäkerhetslagen (2003:364) föreslås samma ändring avseende fartcertifikat vilket svenska fartyg vars skrov har en största längd av minst 15 meter eller är ett passagerarfartyg ska inneha. Fritidsfartyg föreslås endast behöva ha ett fartcertifikat om den största längden hos skrovet överstiger 24 meter. Vidare föreslås genomgående att tillägg görs avseende pråmar och flytande utrustning som inte utgör pråmar.

I lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling föreslås nya regler beträffande ställande av säkerhet. Det föreslås att den som ansöker om dödande av inteckningshandling eller inteckning i skepp har rätt att samtidigt med ansökan ställa säkerhet i utbyte mot att inteckningshandlingen eller inteckningen dödas innan den tid som bestämts i föreläggandet har gått till ända samt att förekomsten av en säkerhet ska antecknas i fartygsregistrets skeppsdel. Vidare föreslås regler om hur stor säkerheten ska vara, vad som gäller när tiden för anmälan har gått ut, samt tvistelösning.

I sjölagen (1994:1009) föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge att ett utländskt skepp som i huvudsak obemannat upplåtits med nyttjanderätt (skeppslega) ska anses som svenskt och vara berättigat att föra svensk flagg under upplåtelsetiden, dock högst fem år. Vidare föreslås de närmare villkoren för att ett sådant medgivande får lämnas. I sjömanslagen (1973:282) föreslås att vissa bestämmelser om upplåtande av svenska fartyg utomlands upphävs.

I mönstringslagen (1983:929) föreslås att lagen inte ska gälla för fartyg med en största längd understigande 15 meter och som uppfyller vissa villkor.

I lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn föreslås ett förtydligande vad som jämställs med fartyg enligt denna lag.

I lagen (1994:1776) om skatt på energi föreslås ett förtydligande med vad som avses med skepp respektive båtar enligt denna lag.

Förslaget till ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) avser likaså främst förtydliganden beträffande arbetstagares anställning på handelsfartyg

Ikraftträdande av förslaget anges till den 1 juli 2017 med undantag för vissa förslag till ändring i mönstringslagen (1983:929) samt fartygssäkerhetslagen (2003:364) som enligt remissen bör träda i kraft den 1 juli 2018. Den tillfälliga lagen om avregistrering av fartyg med okänd ägare föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 samt upphöra att gälla vid utgången av 2018.