Yttrande över Regler för statliga elvägar (SOU 2021:73)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i väglagen (1971:948) och förslag till lag om villkor i elvägssystem. Det ingår också förslag till ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vidare föreslås ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärende. Det föreslås också en förordning om villkor i elvägssystem.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Det föreslås föras in ett förtydligande i väglagen om att elvägsanläggningen är en väganordning. Vidare föreslås ett förtydligande i väglagen avseende samråden inför byggande av elväg. Det förtydligas att den som avser att bygga en elväg alltid ska samråda även med berörda innehavare av nätkoncession enligt ellagen och med Elsäkerhetsverket, när vägplanen upprättas. Samrådet med berörda innehavare av nätkoncession enligt ellagen ska avse nätkapacitet och elsäkerhet. Samrådet med Elsäkerhetsverket ska avse elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Utredningen bedömer också att den som avser bygga en elväg bör underrätta berörda innehavare av nätkoncession enligt ellagen samt Elsäkerhetsverket redan vid planeringen av en elväg. En utgångspunkt i utredningens direktiv är att elvägar är undantagna från koncessionsplikt enligt ellagen. Utredningen föreslår, som redan nämnts att en ny lag införs, lagen om villkor i elvägssystem. Denna lag innehåller bestämmelser om avgifter och övriga villkor för tillträde till elväg som utgör allmän väg, och för vilken staten är väghållare. Lagen föreslås bli en ramlag. Utredningen föreslår att en brukaravgift ska tas ut vid användning av en elvägsanläggning. Avgiftsplikt bör inträda när ett elfordon ansluter till elvägsanläggningen. Fordonets ägare, eller i vissa fall innehavare, bör vara betalningsskyldig för brukaravgiften. Utredningen förordar en ansvarsfördelning som i största möjliga utsträckning bygger på befintlig lagstiftning. Ansvarsfördelningen anges innebära att Trafikverket är den part som ansvarar för tillhandahållandet av statliga elvägar, både i form av infrastruktur och leverans av el till fordonen som använder elvägsanläggningen. Transportstyrelsen ansvarar för debitering av brukaravgiften. Det föreslås ske på ett liknande sätt som när myndigheten hanterarar infrastrukturavgifter på väg. Vissa skillnader finns däremot eftersom det är andra mätvärden som hanteras, såsom förbrukad energi, och informationen lagras hos Trafikverket. Det anges att brukaravgiftens nivå bör beräknas utifrån bedömning av trafikmängden under en längre tidsperiod, eftersom antalet användare förväntas öka efter hand. Brukaravgiften ska inkludera: kostnader för drift och underhåll av elvägsanläggningen, kostnader för drift och underhåll av tillhörande användarbehörighets- och avgiftssystem, de ökade kostnaderna för vägunderhåll som elvägsanläggningen orsakar, och ersättningen för förbrukad el.

Regelrådets granskning fokuserar på de delar av förslaget som bedöms kunna ge effekter av betydelse för företag.

Det bakomliggande förslaget

Förslag