Yttrande över Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Betänkandet innehåller bland annat förslag till ändring i alkohollagen (2010:1622), ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Det föreslås bland annat att en ny definition avseende vissa alkoholhaltiga preparat införs i alkohollagen. Detta innebär att alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel, i möjligaste mån regleras på samma sätt som alkoholdrycker. Följder blir bland annat att försäljning till konsument bör ske genom Systembolaget samt genom servering utförd av aktörer som har serveringstillstånd. Det medför även krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring samt att marknadsföring inte får rikta sig särskilt till, eller skildra, barn eller unga. Tillsyn i fråga om detaljhandel och servering sker även i möjligaste mån inom befintlig organisation och genom de organ som idag utför tillsyn i fråga om alkoholdryck.

Taggar:

alkoglass