Yttrande över remiss av föreskriftsförslag om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Till följd av ändringar i svaveldirektivet (1999/32/EG) har svavelförordningen (2014:509) ändrats på så vis att den högsta tillåtna svavelhalten som tillåts i marina bränslen för fartyg i Östersjön har minskat från 1,0 viktprocent till 0,10 viktprocent. Till följd av förändringen föreslår Transportstyrelsen (TS) en ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg. Ändringarna berör i första hand föreskriften genom att 13 kap. 35 § avseende anteckning i skeppdagboken ändras genom att högsta tillåtna svavelhalt där anges till 0,10 procent. I andra hand föreslås också att föreskriftens 44-45 §§ ska tas bort eftersom de krav som där ställs upp redan åläggs fartyg i 29 § svavelförordningen samt att definitionen av ”svavelkontrollområde” i bilaga 1 till TSFS 2011:1 tas bort då begreppet redan definieras i föreskriften. Slutligen föreslås också en ändring av föreskriften där ordet ”bunkerolja” ska ersättas med ”brännolja”.