Yttrande över remiss från Näringsdepartementet om Vägverkets redovisning av regeringsuppdrag – en samlad lägesrapport om vinterdäck

Riktlinjer för Regeringskansliets arbete med konsekvensutredningar finns samlade i en statssekreterarskrivelse och tillämpas från och med 15 juni 2008. Av skrivelsen framgår att kostnadsmässiga och andra konsekvenser ska utredas när det inom Regeringskansliet tas fram förslag till nya eller ändrade regler. Vidare uttalas att 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning bör tjäna som vägledning vid utarbetandet av konsekvensutredningen. De förslag till ändrade regler och föreskrifter om bl.a. krav på och användningen av vinterdäck som fogats till Näringsdepartementets nu aktuella remiss har upprättats av Vägverket. Förslagen innebär ökade krav för svenska och utländska fordon att använda vinterdäck, ändrade krav på mönsterdjup på däck, rätt för kommuner att förbjuda fordon med dubbdäck att köra på vissa gator, begränsning av tider för användande av dubbdäck samt begränsning av antalet tillåtna dubbar i dubbdäck. Förslagen berör företag. Utredning om förslagens administrativa och andra kostnader saknas dock. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslagen.

Taggar:

Vinterdäck