Yttrande över remiss från Socialdepartementet med förslag till ny definition av byggnadshöjd m.fl. termer samt förslag till nya regler avseende bygglov för skyltar och ljusanordningar

Författningsförslag lämnas om ändringar i plan- och byggförordningen (2011:338).

Remissen består av två rapporter från Boverket och bilagor till dessa. I remissen föreslås allmänt hållna definitioner av begreppen byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, våning, vind, suterräng och källare. Vidare föreslås ett bemyndigande i plan- och byggförordningen som ger Boverket möjlighet att ta fram de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om de nyss nämnda begreppen. Utöver detta föreslås att begreppet skylt definieras i plan- och byggförordningen och att ljusanordningar undantas från krav på bygglov. För skyltar gäller generellt krav på bygglov, vilket inte föreslås ändras, däremot föreslås åtta fall för vilka det generellt inte ska ställas krav på bygglov för skyltar. Slutligen föreslås att kommuner ska ha möjlighet att i detaljplan och områdesbestämmelser kunna ställa antingen strängare eller mindre stränga krav på bygglov för skyltar än vad som följer av förordningen samt att kommuner i vissa fall ska ha möjlighet att i detaljplan och områdesbestämmelser införa lovplikt för ljusanordningar.

Tid för ikraftträdande framgår inte av förslagen till författningsändringar i remissen. Ett resonemang förs om att det allmänt sett är bra om ikraftträdandet för de föreslagna ändringarna kan samordnas i tiden med andra planerade ändringar i plan- och bygglagstiftningen.

Taggar:

detaljplan