Yttrande över Remiss gällande bland annat regelverket kring koncentrationen av demersala fiskemöjligheter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissens innehåll i huvudsak:

  • ett förslag som syftar till att motverka en för hög koncentration av fiskemöjligheter hos enskilda aktörer
  • ett förslag om att höja det högsta antalet tillåtna fisketillstånd från ett till två men med ändringen att denna begränsning ska avse de tillstånd en person har inflytande över
  • ett förslag om att justera fördelningsmodellen för torsk så att den grundar sig på de två senaste åren som fiske kunnat bedrivas, samt
  • ett förslag om att kvoten för rödspotta i Skagerrak inte längre ska omfattas av individuella fiskemöjligheter.

De föreskrifter som berörs av förslagen i remissen är Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske och Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 oktober 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag