Yttrande över Res lätt med biljett (Ds 2015:11)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändringar i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och i förordningen (2011:1126) om kollektivtrafik.

Lagändringen innebär att en befintlig bestämmelse om att kollektivtrafikföretag ska lämna information om sitt trafikutbud ersätts med kravet att ett kollektivtrafikföretags information ska göras tillgänglig i alla befintliga format och språkversioner samt i ett öppet och maskinläsbart format tillsammans med metadata. Informationen ska göras tillgänglig omedelbart och i originalform. Informationen ska lämnas till samt kunna göras tillgänglig i ett gemensamt system för trafikantinformation. Avseende dessa krav anges också att de endast gäller i den utsträckning det är möjligt och kan anses skäligt med hänsyn till omfattningen av den kollektivtrafik som bedrivs och med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

I övrigt innehåller lagförslaget skrivningar som hänvisar till att vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen kan vara förenat med avgifter, för vilket det finns bestämmelser i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen samt ett bemyndigande att regeringen eller den myndighet regeringen utser får meddela vidare föreskrifter om skyldigheten att lämna information och göra den tillgänglig.

I förordningsändringen som föreslås anges huvudsakligen att ett kollektivtrafikföretag ska se till att den information om trafik som det ska lämna och göra tillgänglig enligt lagförslaget lämnas till samt går att tillgängliggöra för det organ till vilket Transportstyrelsen har överlämnat uppgiften att ta emot och tillgängliggöra informationen.

Taggar:

infobiljett