Yttrande över Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i aktiebolagslagen (2005:551), lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, sparbankslagen (1987:619) och i revisionslagen (1999:1079).

I sak anges förslaget innebära följande. För de räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specificeras närmare i Europeiska kommissionens s.k. Esef-förordning. Med anledning av kravet på enhetligt elektroniskt format, föreslås några kompletterande lagändringar i fråga om revision. Förslagen innebär att revisionsberättelsen för berörda företag ska innehålla ett uttalande om huruvida års- och koncernredovisningen har upprättats i överensstämmelse med Esef-förordningen