Yttrande över Riksgäldens förslag till föreskrifter om kostnadsberäkningar, ansökningar och redovisning av kärntekniska restprodukter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om kostnadsberäkningar, ansökningar och redovisning vid finansiering av kärntekniska restprodukter. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vissa delar av kostnadsberäkningar, ansökningar om medel ur kärnavfallsfonden och redovisningar av använda fondmedel. Kostnadsberäkningarna ska bland annat innehålla en redogörelse för de åtgärder och verksamheter som planeras genomföras under de kommande tre kalenderåren. De beräknade kostnaderna för dessa åtgärder och verksamheter ska redovisas fördelat per kalenderår. Förslaget förtydligar bestämmelserna genom att specificera att vissa uppgifter ska lämnas in. Det inkluderar även att mer utförlig information ska lämnas för de åtgärder och den verksamhet som planeras inom den kommande avgiftsperioden om tre år. Avseende tillståndshavares ansökan om utbetalning av medel ur kärnavfallsfonden anges att förslaget ska öka tydligheten för tillståndshavaren om vilket underlag som ska lämnas vid ansökan om utbetalning av medel.

Den som har ett kärntekniskt tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet är enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter skyldig att genomföra och finansiera de åtgärder som behövs för en säker hantering och slutförvaring av verksamhetens restprodukter. Tillståndshavarna ska också genomföra och finansiera en säker avveckling och rivning av anläggningarna när verksamheten inte längre ska bedrivas. Tillståndshavarna ska betala kärnavfallsavgifter och ställa säkerheter. De inbetalda avgifterna förvaltas av Kärnavfallsfonden. Riksgälden har i uppgift att bland annat pröva ansökningar om utbetalning av medel från fonden och revidera hur utbetalade fondmedel använts.