Yttrande över Riksgäldens förslag till föreskrifter om resolution

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget omfattar bestämmelser om ett särskilt förfarande för att hantera kreditinstitut och värdepappersbolag i kris utan att försätta dem i konkurs, så kallad resolution. Bestämmelserna avser minimikrav på nedskrivningsbara skulder, så att ett företags kvalificerade skulder och kapitalbas tillsammans ska vara av viss minsta storlek i förhållande till företagets totala skulder och kapitalbas för att företaget, om de fallerar, ska kunna hanteras genom resolution. Förslaget innefattar även bestämmelser om omstruktureringsplaner som företag under resolution ska upprätta när skuldnedskrivningsverktyget används. Planen ska beskriva de åtgärder som ska vidtas för att återge företaget dess långsiktiga livskraft.

Riksgälden föreslår att föreskrifterna (RGKFS 2008:1) till förordning (2008:819) om statliga garantier till banker med flera upphävs.

 

Taggar:

kreditinstitut