Yttrande över Riksgäldens remisspromemoria – förslag till föreskrifter om insättningsgaranti

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om insättningsgaranti samt ändringar i föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar. Föreskrifterna om insättningsgaranti innehåller bestämmelser om hur instituten ska lämna information om insättningsgarantin och hur insättarna ska bekräfta den mottagna informationen. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om skyldighet för institut att till Riksgälden lämna uppgift om garanterade insättningar. Detta innebär att instituten ska lämna viss ytterligare information till Riksgälden för att myndigheten ska kunna betala ut ersättning vid ersättningsfall. Förslaget innehåller även vissa förtydligande ändringar samt vissa redaktionella ändringar i föreskrifterna.