Yttrande över Rikspolisstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om förordnande av sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter

De föreslagna föreskrifterna innehåller bl.a. bestämmelser om förordnande och kvalifikationskrav för sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter. Bestämmelserna kan medföra administrativa kostnader för vaktbolag och andra företag som tillhandahåller sådana tjänster. Eftersom konsekvensutredningen inte närmare beskriver förslagens effekter för de företag som berörs saknas möjlighet att bedöma om den från administrativ synpunkt lämpligaste lösningen valts. Regelrådet kan därför inte tillstyrka de föreslagna ändringarna.