Yttrande över Rikspolisstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

De föreslagna föreskrifterna avses ersätta nu gällande föreskrifter på området (RPSFS 2009:18). Bakgrunden till förslagen är att Skolverket på uppdrag av regeringen skapat gymnasieutbildningar som ska ge yrkesbehörighet som väktare. Den nya föreskriften gör det möjligt för blivande väktare att tillgodogöra sig yrkespraktik inom ramen för den yrkesbehöriga gymnasieutbildningen. Tidigare ålderskrav tas bort och ersätts med kompetenskrav. Vidare innebär förslagen bl.a. ändrade regler för inköp av batonger samt att regelverket uppdateras vad gäller begrepp och hänvisningar till andra författningar.