Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändringar av föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (SJÖFS 2019:X). Sjöfartsverket har för avsikt att genomföra en höjning av lotsavgifterna med cirka fem procent från gällande avgiftsnivåer i SJÖFS 2018:19. Det går även att utläsa att det föreslås ett förtydligande av beställningsrutinen kring genomfartslotsningar i Öresund.

Taggar:

lotsavgifter