Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte kanal (SJÖFS 2015:1)

Remissen innehåller förslag till ändringar av Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte kanal (SJÖFS 2015:1) med innebörden att avgiften för trossföring av handelsfartyg höjs från 700 kr till 900 kr samt att avgiften för passage av två eller fler slussar med fritidsbåt höjs från 900 kr till 1 000 kr. Vidare föreslås ändringar av Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal (SJÖFS 2015:2). Vad gäller förslaget på ändringar i de senare föreskrifterna faller det utanför Regelrådets uppdrag då förslaget inte kommer att påverka företag. Detsamma gäller förslaget om ändringar av avgiften för passage av slussar med fritidsfartyg. Den del av remissen som är föremål för Regelrådets granskning är därmed förslaget om höjning av avgiften för trossföring av handelsfartyg.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.