Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya avgiftsföreskrifter

Förslaget innebär ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift samt nya föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter. Syftet med förslaget är bl a att Sjöfartsverkets intäkter från farledsavgifterna ska variera mindre vid konjunkturella svängningar och att uppnå kostnadstäckning av lotsningsverksamheten. Vidare syftar ändringarna till att revidera miljödifferentiering med hänsyn till förändrade regler för svavelhalten i bränsle samt att föreskrifterna ska bli tydligare och mer transparenta för att förenkla och minska antalet tolkningsproblem. Den minskning av avgiftsbelastning med 45 miljoner kronor som varit utgångspunkt för förslaget fördelas, enligt remissen, genom utökning av varugrupper som ska betraktas som lågvärdiga (18 miljoner kronor), generell minskning av avgiftsnivån (20 miljoner kronor) och ökning av miljödifferentieringen (5-10 miljoner kronor).

Den föreslagna avgiftskonstruktionen innebär att en bruttobaserad avgift tas ut för maximalt tre anlöp för lastfartyg och fem anlöp för passagerarfartyg med en sjunkande avgift för lastfartygen samt att godsavgiften sänks från nuvarande 2,75 kronor per ton till 2,00 kronor per ton