Yttrande över Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) och Sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet (SOU 2014:83)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås en ny lag om kontroll av krigsmateriel och tekniskt bistånd. Därutöver föreslås ändring i vapenlagen (1996:67), lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, lagen (2003:148) om straff för terroristbrott samt luftfartslagen (2010:500).

Den föreslagna nya lagen om kontroll av krigsmateriel och tekniskt bistånd innehåller förtydliganden om formkrav för en ansökan om tillstånd enligt lagen, samt även tillägg i ett flertal paragrafer att svenska medborgare ska omfattas av kretsen av tillståndspliktiga aktörer. Vidare föreslås en ny bestämmelse som anger att tillståndsprövningen ska, förutom när de internationella förpliktelserna medför att tillstånd inte får lämnas, baseras på en samlad bedömning av de säkerhets-, försvars-, och utrikespolitiska skäl som talar för respektive emot att tillstånd beviljas. Vid tillståndsprövningen avseende utförsel och annan utlandssamverkan föreslås att särskilt avseende ska fästas vid den mottagande statens demokratiska status, statens respekt för mänskliga fri- och rättigheter eller om staten befinner sig eller riskerar att hamna i en väpnad konflikt.

Ikraftträdande av den nya lagen föreslås ske den 1 april 2016, då lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska upphöra att gälla. De ovan nämnda föreslagna ändrade författningarna avser uteslutande uppdaterade hänvisningar till den föreslagna nya lagen istället för den nu gällande på området.

 

Taggar:

krigsmateriel