Yttrande över Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (Ds 2015:29)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innefattar ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd och innebär i huvudsak att den nuvarande begränsningen för allmän visstidsanställning kompletteras med en ny regel så att sådan anställning övergår till en tillsvidareanställning i fler fall än idag. En allmän visstidsanställning omvandlas idag automatiskt till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden i allmän visstidsanställning överstiger två år och om detta sker inom en tidsram om fem kalenderår. Med de nya bestämmelserna föreslås att även oberoende av en sådan tidsram ska omvandling till tillsvidareanställning ske då tidsbegränsade anställningar enligt anställningsskyddslagen följt på varandra utan uppehåll eller med högst 180 dagars mellanrum. Endast sammanlagd tid i allmän visstidsanställning föreslås få betydelse för om en anställning övergår till en tillsvidareanställning. Undantag görs för arbetstagare som har fyllt 67 år. Möjlighet finns liksom idag att genom kollektivavtal komma överens om andra regler som är anpassade till förhållandena i olika branscher. Vidare föreslås att arbetstagare med tidsbegränsad anställning får rätt till preciserad information från arbetsgivaren om sådant som har betydelse för rätten till en tillsvidareanställning.