Yttrande över Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Den remitterade promemorian innehåller förslag till ändringar i följande författningar:

·       Inkomstskattelagen (1999:1229),

·       Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

·       Socialavgiftslagen (2000:980) och

·       Skatteförfarandelagen (2011:1244).

Följande föreslås:

·       Avdrag för ökade utgifter för logi, resor, måltider och småutgifter vid tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort medges såsom för tjänsteresa om anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer.

·       Förutsatt att tidsperioden och avståndsgränsen är uppfyllda ska arbetsgivare och andra utbetalare inte göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på kostnadsersättningen. Arbetstagaren ska inte ta upp erhållen ersättning i sin deklaration och behöver inte heller yrka avdrag för resor, dubbelt boende och ökade levnadskostnader med motsvarande belopp i sin deklaration. Till följd av att ersättning inte längre är underlag för arbetsgivaravgifter hos arbetsgivaren blir den inte heller underlag för pensionsgrundande eller sjukpenninggrundande inkomst hos arbets- och uppdragstagaren.