Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller ett författningsförslag om ändring i Skatteverkets föreskrifter (2011:22) om beräkning av betalningsmottagares utgifter i arbetet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2016.

 

Innebörden i förslaget är följande. Enligt de idag gällande föreskrifterna får arbetsgivaren göra vissa avdrag vid beräkning av underlaget för arbetsgivaravgifter och vid beräkning av underlag för skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen. I 1 § anges att under förutsättning att ersättningen från utbetalaren till viss del motsvarar utgifter i arbetet får utbetalaren för yrkesgrupper som definieras i 3- 8 §§ i föreskrifterna. Enligt den idag gällande formuleringen i 7 § får avdrag för utgifter göras med 30 procent av ersättningen för musiker och sångartister. Enligt Skatteverkets nu aktuella förslag skulle bestämmelserna i denna paragraf ändras så att det bara skulle finnas en generell möjlighet till avdrag för utgifter motsvarande 30 procent av ersättningen för sådana musiker och sångartister som engageras tillfälligt för högst en månads arbete.

Det anges att det ursprungliga förslaget togs fram hösten 2014, med avsikten att den föreslagna regeländringen skulle träda i kraft 1 januari 2015. Vid detta tillfälle anges det att flertalet remissinstanser visade på att stora ekonomiska konsekvenser skulle uppkomma för dem, vilket föranledde verket att bordlägga frågan ett år och att ikraftträdandet således i stället avses bli den 1 januari 2016. Till förslaget har bifogats ett antal remissyttranden från berörda organisationer.