Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter med anledning av lagändringar gällande kassaregister

I remissen föreslås nya föreskrifter om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister och nya föreskrifter om undantag under åren 2014 och 2015 från skyldigheter som avser vissa lotterier enligt lotterilagen. Vidare föreslås ändringar i föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister. Det som föreslås i remissen är en följd av att det generella undantaget för torg- och marknadshandel upphör att gälla den 1 januari 2014.

Förslaget innehåller undantag från skyldigheten att använda kassaregister vid obemannad försäljning och för bingospel med tillstånd i lotterilagen (1994:1000). Det innebär i praktiken att undantag från kassaregister medges för obemannad försäljning som utgör torg- och marknadshandel. Den föreslagna föreskriften avser ersätta Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2009:20. Vidare föreslås det ett undantag från skyldigheten att använda kassaregister under åren 2014 – 2015 vid försäljning av sådana lotterier inklusive marknads- och tivolinöjen som enligt lotterilagen får anordnas utan tillstånd på en offentlig nöjestillställning. Detta förslag är också begränsat till att gälla försäljning som sker i en verksamhet som utgör torg- och marknadshandel. Dessutom föreslås det att 5 § i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) ska upphävas. Bestämmelsen anger att en kontrollenhet och ett kassaregister endast får användas i eller utsättas för en miljö som den är certifierad för respektive är tillverkad för. Den anses inte längre behövas då detta ankommer på tillverkarna att ange i sina produktbeskrivningar.

Taggar:

Kassaregister