Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Skatteverkets föreskrifter om personalliggare och förslag till Skatteverkets föreskrifter om identifikationsnummer för en byggarbetsplats.

I remissen anges att det sedan 2007 finns en skyldighet för näringsidkare i vissa branscher att löpande föra en personalliggare. Ursprungligen omfattade kravet restaurang- och frisörbranscherna. Den 1 april 2013 utvidgades lagstiftningen till att även omfatta tvätteribranschen. Vidare anges att genom författningsändringar som träder i kraft den 1 januari 2016 kommer även byggbranschen att omfattas av bestämmelserna. För byggbranschen kommer till skillnad från övriga berörda branscher att gälla att personalliggare ska föras elektroniskt. Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en arbetsplats utgör verkställighetsföreskrifter till reglerna om personalliggare i skatteförfarandelagen och skatteförfarandeförordningen.

Det anges att de nya bestämmelserna ska tillämpas på byggarbetsplatser i Sverige. Byggherren ska anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska påbörjas och tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras. Den som bedriver byggverksamhet ska löpande dokumentera identifikationsuppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten. Skatteverket ska kunna göra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatsen för att kontrollera personalliggaren. Undantag från dessa skyldigheter ska gälla om byggherren är en fysisk person som inte i sin näringsverksamhet utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Även byggarbeten där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas uppgå till högst fyra prisbasbelopp undantas från regleringen. Vidare anges det finnas ett behov av verkställighetsföreskrifter, bl. a. avseende vissa krav på den elektroniska utrustningen, för att Skatteverkets kontroll ska kunna genomföras effektivt och för att syftet med elektroniska personalliggare i byggverksamheter ska kunna uppfyllas.

I förslaget till föreskrifter om personalliggare finns förslag till gemensamma regler för handhavandet av personalliggare, som avser samtliga branscher.

De föreslagna bestämmelserna reglerar bl.a. vilket format informationen som förs in i personalliggaren ska ha, att annan text än namn och sifferuppgifter ska vara på svenska samt förtydliganden om hur ändringar i personalliggaren ska utföras. Det finns även regler som enbart avser personalliggare i restaurang-, frisör- och tvätteriverksamheter. Dessa motsvaras av vad som har gällt enligt tidigare föreskrifter som ersätts med de nu föreslagna.

Slutligen finns förslag till bestämmelser som enbart gäller byggverksamhet. Enligt dessa ställs krav på att personalliggaren på byggarbetsplatser ska vara elektronisk och att den ska innehålla uppgift om byggarbetsplatsens identifikationsnummer. Vidare finns bestämmelser som reglerar funktionaliteten hos den elektroniska personalliggaren, ställer krav på att information ska kunna föras in m.m. Det ingår också bestämmelser om att personalliggare ska logga åtgärder när de vidtas och att tidpunkten för detta ska framgå i ett visst angivet format. Vidare krävs att personalliggare inom byggverksamheter ska ha en funktion som möjliggör omedelbar kontroll av de åtgärder som utförts inom ett visst tidsintervall. Det anges att syftet med denna regel är att Skatteverket ska kunna utföra en kontroll av bevarandekravet. Därutöver finns bestämmelser om hur en samlad personalliggare ska vara utformad. Den ska ha en funktion som gör att Skatteverket kan välja ut en enskild bedrivare av byggverksamhet och erhålla uppgifter om vilka som varit inskrivna för dennes räkning.

När det gäller förslaget till föreskrifter om identifikationsnummer för byggarbetsplatser anges följande. Bestämmelserna fastställer vilket antal tecken identifikationsnumret ska ha, och vilken typ av tecken det ska bestå av.

 

Taggar:

personalliggare