Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

I lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1563) om tobaksskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi, finns i stort sett likalydande bestämmelser om att säkerheter i vissa fall ska ställas till Skatteverket. Av de nämnda lagarna framgår vem som ska ställa säkerhet, i vilka situationer och med vilka belopp säkerhet ska ställas. Skatteverkets förslag till nya föreskrifter avser vilka former av säkerhet som godtas. Detta regleras för närvarande i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1997:5) om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi, som har blivit inaktuella. Skatteverket föreslår därför att dessa ska upphävas samtidigt som de nya föreskrifterna ska träda i kraft den 1 april 2014.

I jämförelse med nuvarande reglering innehåller förslaget vissa förändringar. Exempelvis föreslås att säkerhet genom borgen utfäst av bank ska ersättas av demandgaranti eller motsvarande för att bättre stämma överens med verkets krav på ianspråktagande. Borgen föreslås ersättas av garanti även i fråga om säkerhet som börsnoterade företag respektive stat och kommun utfäster. Regeringen har också i prop. 2011/12:155 s. 76 uttalat följande: ”Säkerhet ska ställas hos Skatteverket som beslutar hur detta ska ske. Skatteverket, eller annan beskattningsmyndighet inom EU, ska kunna ta säkerheten i anspråk så snart den skattskyldige inte betalar. Ur detta perspektiv ter sig försäkringslösningar som mindre lämpliga.” Av den anledningen föreslår verket att säkerhet i form av försäkring ska slopas.