Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2009:X) om undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister

Syftet med det nu aktuella förslaget är att försäljning som sker från en verksamhetslokal som anpassats för obemannad försäljning – vilket exempelvis kan vara fallet i fråga om gårdsbutiker – undantas från kravet på att föra kassaregister. Förslaget kommer såvitt Regelrådet kan bedöma att innebära minskade kostnader och minskad administration för företag. Regelrådet tillstyrker därför förslaget.

undantag för kassaregister

Det bakomliggande förslaget

323.zip ()