Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2009:X) om undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister

Syftet med det nu aktuella förslaget är att försäljning som sker från en verksamhetslokal som anpassats för obemannad försäljning – vilket exempelvis kan vara fallet i fråga om gårdsbutiker – undantas från kravet på att föra kassaregister. Förslaget kommer såvitt Regelrådet kan bedöma att innebära minskade kostnader och minskad administration för företag. Regelrådet tillstyrker därför förslaget.

undantag för kassaregister