Yttrande över Skatteverkets hemställan om Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), socialavgiftslagen (2000:980), skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Förslaget innebär att Skatteverket, med utgångspunkt i de uppgifter som den skattskyldige lämnar i sin inkomstdeklaration, automatiskt beräknar och tillgodoför avdrag för de för samma inkomstår debiterade egenavgifterna.

 

 

Taggar:

egenavgifter