Yttrande över Skatteverkets promemoria En ny reglering för beskattning av lån

I Skatteverkets promemoria föreslås ändringar i inkomstsskattelagen (1999:1229), förkortad IL, som avser beskattning av lån. 1 Det övergripande motivet för beskattning av lån är att det inte ska vara möjligt att genom lånetransaktioner ta ut medel från ett företag och på så sätt skjuta upp eller helt undgå beskattning av utbetalningar som kan ses som lön eller utdelning från företaget. Förslaget innebär att de skatterättsliga reglerna frikopplas från de associationsrättsliga reglerna om förbjudna lån. Enligt promemorian kan regelsystemet därigenom förenklas samtidigt som vissa systematiska brister rättas till.