Yttrande över Skatteverkets promemoria Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I promemorian redovisar Skatteverket regeringens uppdrag till myndigheten att utreda förmånligare villkor för återbetalning av skatt för husbilar (personbil klass II) vid avställning, Fi2019/04007/S2. Enligt nuvarande regelverk gäller en karenstid på 15 dagar vid avställning. Karenstiden innebär att om fordonet ställs på igen inom den angivna femtondagarsperioden ska fordonsskatt betalas från avställningsdagen istället för från dagen för påställningen. Skatteverket föreslår i promemorian att karenstiden sänks från 15 dagar till fyra dagar för husbilar (personbil klass II) av fordonsår 2018 eller senare som blivit skattepliktiga första gången den 1 juli 2018 eller senare. Den kortare karenstiden gäller dock bara under husbilens tre första år i trafik, vilket motsvarar den period då det för fordonet tas ut ett förhöjt koldioxidbelopp till följd av det så kallade bonus-malus-systemet[1].

Förslaget föranleder ändringar i vägtrafikskattelagen (2006:227). Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021 och tillämpas vid beräkning av fordonsskatt som tas ut för tid efter den 28 februari 2021. Vid beräkning av fordonsskatt som tas ut för tid före den 1 mars 2021 tillämpas äldre bestämmelser.

[1] Bonus-malus-systemet innebär att den som förvärvar ett fordon med låga utsläppsvärden premieras vid anskaffningen (bonus = bra) medan den som väljer att köpa ett fordon med högre utsläpp får betala ett tillkommande koldioxidsbelopp under fordonets första tre år (malus = dåligt). (Promemorian s. 6).