Yttrande över Skatteverkets promemoria Förslag till vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Finansdepartementets remiss avser en av Skatteverket upprättad promemoria om förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Avsikten är att utöka kontrolluppgiftsskyldigheten gällande pensionsförsäkringar. Bakgrunden till förslaget är att Skatteverket på ett effektivare sätt vill kunna följa pensionskapital som, t.ex. vid byte av anställning, flyttas mellan olika pensionsförsäkringar. Skatteverket vill även särskilt kunna följa det pensionskapital som flyttas till försäkringar i länder inom EES-området. Skatteverket föreslår därför att  kontrolluppgifter – till skillnad från i dag – ska lämnas vid överlåtelse av pensionsförsäkringar. Kontrolluppgifterna föreslås även innefatta identifikationsuppgifter för de olika pensionsavtalen och transaktionstidpunkt för flytt av pensionskapital. Kontrolluppgifterna ska vidare få lämnas i annan valuta än svenska kronor varvid en valutakod ska uppges.