Yttrande över Skatteverkets promemoria OECD-standard och EU-direktiv för dokumentation vid internprissättning och utbyte av land-för-landrapporter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian föreslås införande av lag om automatiskt utbyte av land-för-landrapporter och förordning om automatiskt utbyte av land-för-landrapporter. Det föreslås även ändringar i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), skatteförfarandelagen (2011:1244), förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt skatteförfarandeförordningen (2011:1261). I promemorian lämnas förslag till genomförande av OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning och automatiskt utbyte av land-för-landrapporter. Det förslås även genomförande av EU-direktivet om ändring i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning avseende land-för-landrapporter och för utbyte av sådana rapporter. Förslagen innebär att multinationella koncerner, för varje skattejurisdiktion i vilken de utövar verksamhet, ska lämna vissa upplysningar som omfattar intäktsbelopp, vinst före inkomstskatt, betald och ackumulerad inkomstskatt, antalet anställda, aktiekapital, outdelad vinst och materiella anläggningstillgångar. Dessa upplysningar ska sedan utbytas mellan staterna och jurisdiktionerna genom automatiskt informationsutbyte. Förslagen innebär även att de nuvarande reglerna om internprissättningsdokumentation anpassas till OECD:s nya standard. Dokumentation ska bestå av två delar, en koncerngemensam del och en företagsspecifik del samt att förslaget förtydligar vad dessa delar ska innehålla.