Yttrande över Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det föreslås att det ska införas en omsättningsgräns i mervärdesskattelagen (1994:200). Omsättningsgränsen ska kunna tillämpas av beskattningsbara personer vars omsättning inte beräknas överstiga 30 000 kronor exklusive mervärdesskatt under innevarande beskattningsår, och vars omsättning inte heller har överstigit denna summa under de två föregående åren. Det föreslås också att det ska finnas en möjlighet att undantas från omsättningsgränsen efter ansökan till Skatteverket. Av förslaget följer också att företag som omfattas av skattebefrielse även förlorar rätten till avdrag eller återbetalning av skatt för omsättning som omfattas av skattebefrielse.

Taggar:

mervärdeskatt