Yttrande över Skatteverkets promemoria – Slopat krav på uppgift om beslutsfattare i underrättelser om beslut

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

I promemorian föreslås upphävande av 17 kap. 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) som innebär att beslutsfattarens namn inte behöver stå med i underrättelser om beslut. Den föreslagna ändringen syftar till att effektivisera Skatteverkets verksamhet genom att ge större möjligheter till automatiserat beslutsfattande. Genom att Skatteverket ges möjlighet att självt bestämma vilka uppgifter om handläggare som ska finnas med i beslutsunderrättelser förbättras också verkets förutsättningar att förebygga hot och trakasserier med mera mot personalen.

Regelrådet konstaterar att samtliga delaspekter i konsekvensutredningen är tillräckligt redovisade utifrån förutsättningarna som finns i ärendet. Det framgår tydligt av förslagsställarens konsekvensutredning att förslaget kommer att leda till kortare handläggningstider, vilket medför positiva effekter för företag. Det hade dock förbättrat konsekvensutredningens kvalitet om det hade funnits en utförligare redovisning av betydelsen av kortare handläggningstider för berörda företag. Det framgår i konsekvensutredningen att det kommer att finnas en möjlighet för företagen att begära ut information om beslutsfattare.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag