Yttrande över Skatteverkets promemoria Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

I Skatteverkets promemoria föreslås ändringar i 40 kap. inkomstsskattelagen (1999:1229). Ändringarna berör det regelsystem, de s.k. spärreglerna, som innebär att möjligheten för ett företag att dra av föregående års underskott kan bortfalla eller begränsas om ägarförhållandena i företaget ändrats. Huvudsyftet anges vara att förenkla regelsystemet och därmed minska den administrativa bördan både för Skatteverket och berörda företag. Vissa av förslagen innefattar dock ingen förenkling utan har motiverats av systematiska skäl.