Yttrande över Skogsstyrelsens förslag på ändringar av föreskrifter till 30 § skogsvårdslagen

Remissen innehåller förslag till ändring av föreskrifter hänförliga till 30 § skogsvårdslagen (1979:429) och är ett led i en pågående revidering i syfte att uppdatera, komplettera och förtydliga föreskrifterna. De främsta ändringarna i förslaget avser hänsyn till arter, prioritering av hänsyn och återställande av skada. Vad gäller hänsyn till arter föreslås att skador till följd av skogsbruksåtgärder ska förhindras eller begränsas i livsmiljöer och på substrat där det förekommer arter som omfattas av bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) eller som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade. Vidare anges att om en skogsbruksåtgärd kan innebära en otillåten påverkan enligt 4 och 7 §§ artskyddsförordningen krävs en dispens enligt 14 § artskyddsförordningen.

Vad gäller prioritering av hänsyn föreslås att en prioritering endast får göras om det inte är möjligt att inom intrångsbegränsningen ta all den hänsyn som föreskrifterna kräver. Vidare föreslås, i syfte att genomföra fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet samt vattendirektivet att hänsynen till hänsynskrävande biotoper, gamla och/eller grova träd m.m., samt skyddszoner mot sjöar och vattendrag ska prioriteras. Vidare föreslås att vid förekomst av prioriterade fågelarter eller arter som är markerade med N eller n på bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) ska hänsynen anpassas till arternas särskilda behov.

Vad gäller återställande av skada föreslås att, om föreskrifterna inte har följts och det medför skada, ska vissa åtgärder vidtas. Kulturmiljöer och kulturlämningar ska rensas från täckande röjnings-, hyggesrensnings- och avverkningsrester så att de är väl synliga vid kommande åtgärder. Vidare föreslås att felaktigt avslutade diken som orsakar skadlig slamtransport ska åtgärdas.