Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om förebyggande av växtskadegörare för skydd av skog

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Regelrådets bedömning

Regelrådet noterar att beskrivningen om hur förslagets konsekvenser ska utvärderas berör hur Skogsstyrelsen kan följa upp skogsskadehändelser. Det har således gjorts tydligt hur förslagets måluppfyllelse ska följas upp. Att effekterna av föreskriften följs upp och att föreskriftens syfte nås är enligt Regelrådet av stor vikt för berörda företag. Detta kan vara en del av beskrivningen som efterfrågas i förordning (2024:184) om konsekvensutredningar. För att höja konsekvensutredningens kvalitet skulle det dock varit önskvärt om förslagsställaren också beskrivit hur de direkta konsekvenserna för berörda företag, som de tillfälligt ökade kostnaderna, utvärderades och följdes upp på ett strukturerat sätt. Vad som beskrivits och hur förslagets konsekvenser ska följas upp föranleder dock inte att Regelrådet gör någon annan bedömning av konsekvensutredningen än den som redan gjorts.

Som anges ovan är Regelrådets yttrande avgränsat till de ändringar som gjorts från tidigare remitterade förslag. Regelrådet har därför inte gjort en bedömning av andra krav som tillkommit i och med förordning (2024:183) om konsekvensutredning. Regelrådet vidhåller därför sin tidigare bedömning att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet vill åter igen framföra sin positiva syn på förslagsställarens förfarande att inhämta och omhänderta eventuella synpunkter från Regelrådet tidigt och även vidare under ordinarie remissprocess. Regelrådet bistår gärna tidigt skede, liksom i den ordinarie remissrundan. I och med det nu remitterade ärendet har förslagsställaren inkluderat Regelrådet genomgående under processen på ett enligt Regelrådet exemplariskt sätt.

Det bakomliggande förslaget

Förslag