Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om virkesmätning

Skogsstyrelsen föreslår nya föreskrifter som en följd av förslaget om ny virkesmätningslag (prop. 2013/14:177). Med virkesmätning avser bestämmande av virkets kvantitet och lämplighet för avsedd användning. Den föreslagna regleringen syftar till att vederlagsgrundande virkesmätning ska utföras korrekt för att ge köpare och säljare mer jämbördiga möjligheter att bedöma rimligt vederlag för försålt virke. Den nu gällande virkesmätningslagen från 1966 omfattar endast timmer av barrträd och massaved. I den angivna propositionen föreslås den nya lagen omfatta samtliga trädslag, virkessortiment och användningsområden. Det innebär en utökning så att även bl.a. primärt skogsbränsle och lövtimmer omfattas av reglerna. Med primärt skogsbränsle menas toppar, grenar, rundvirke och stubbar. I föreskrifterna regleras bl.a. en ny obligatorisk egenkontroll, noggrannheten i virkesmätningen, mätmetoder, egenkontroll av utförd mätning samt definition av småskalig förädling.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 mars 2015.

Taggar:

virkesmätning