Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till upphävande av föreskrifter (SKSFS 2012:1) om stöd till insatser på skogsområdet

Enligt remissen har regeringen aviserat att stöd enligt förordning (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet kommer att avslutas ett år tidigare. Stödet var avsett att vara i kraft under fyra år under perioden 2012-2015. Stöd kommer därför sannolikt inte att kunna beviljas efter årsskiftet. Stödet betalas ut i förskott. Sökandena får 1 – 3 år på sig att genomföra åtgärden. En slutrapport ska skickas till Skogsstyrelsen när åtgärden utförts. Om rapporten inte blir godkänd kan det bli fråga om återkrav. Skogsstyrelsen uppger att efterarbete kommer att pågå t.o.m. 2017. Det finns därför behov av övergångsregler. Regeringen förväntas upphäva förordningen inom kort. Skogsstyrelsens föreskrifter måste upphävas innan förordningen upphävs då Skogsstyrelsens mandat att föreskriva därmed försvinner.