Yttrande över Skolverkets förslag på justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till förordningsändringar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Skolverkets förslag till justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till de förordningsändringar som krävs med anledning av ett införande av en undersköterskeexamen inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

Det föreslås en ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) avseende i vilka kurser det behövs godkända betyg för vård- och omsorgsprogrammet. Det föreslås också att om eleven uppfyller kraven för en yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet ska det, utöver vad som framgår av 17§, av examensbeviset framgå att det avser en yrkesexamen som benämns undersköterskeexamen.
Motsvarande ändring föreslås avseende kommunal vuxenutbildning i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.