Yttrande över Skolverkets förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) och (SKOLFS 2012:4)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Remissen innehåller förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.

Det anges att de föreslagna ändringarna innebär att Skolverket föreslår att omklassificera ämnet specialidrott, från att vara ett yrkesämne till att bli ett visst ämne.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()