Yttrande över Skolverkets förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) och (SKOLFS 2012:4)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.

Det anges att de föreslagna ändringarna innebär att Skolverket föreslår att omklassificera ämnet specialidrott, från att vara ett yrkesämne till att bli ett visst ämne.