Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om underlag för bedömning av nyanlända elevers kunskaper

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till Skolverkets föreskrifter om underlag för bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Det föreslås nya bestämmelser i vilket det blir obligatoriskt för skolenheter och huvudmän att bedöma nyanlända elevers kunskaper inför rektorns beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp utifrån Skolverkets kartläggningsunderlag. En sådan bedömning anges även behöva göras för vissa andra elever som varit bosatta utomlands. Även särskilda åtgärder för nyanlända elever, bland annat undervisning i föreberedelseklass och prioriterad timplan föreslås.