Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Skolverket har tidigare antagit nya föreskrifter för uppgiftsinsamling (SKOLFS 2011:142). Under några år framöver finns emellertid behov av att samla in uppgifter avseende verksamhet som fortfarande bedrivs enligt äldre författningar. I remissen föreslås mot denna bakgrund regler om uppgiftsinsamling avseende bl.a. kursprov i gymnasieskolan såvitt gäller kurser som påbörjats före den 1 juli 2011. Informationen ska lämnas till Statistiska centralbyrån om inte annat anges. De företag som berörs är framför allt fristående gymnasieskolor. Enligt Skolverkets statistik fanns det 489 fristående gymnasieskolor läsåret 2010/11.