Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Riksdagen har beslutat om en ny skollag (2010:800) som innebär en omfattande reformering av skolan. I den nya skollagen har det införts bl.a. en reglering av Skolverkets ansvar för nationell uppföljning och utvärdering av skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Detta föranleder, för Skolverkets del, en översyn av uppföljningssystemet och meddelande av nya föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet. I remissen föreslås regler om den information som bl.a. förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska samla in och överföra om sin verksamhet. Informationen ska lämnas till Statistiska centralbyrån om inte annat anges. De företag som berörs är framför allt fristående grundskolor och gymnasieskolor. Enligt Skolverkets statistik fanns 741 fristående grundskolor och 489 fristående gymnasieskolor läsåret 2010/11.