Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) avseende den nya gymnasieskolan Gy 2011 höstterminen 2011, m.m.

I remissen föreslås nya föreskrifter om bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan). Riksprislistan fastställs av Skolverket varje år och anger det belopp en kommun ska betala per elev, program och inriktning då kommunen själv eller genom samverkan inte erbjuder programmet. Grundbeloppet inklusive måltider uppgår till omkring 100 000 kr per elev och bidragsår. De föreslagna föreskrifterna avses ersätta de nu gällande föreskrifterna på området.