Yttrande över Skrivelse från Statens jordbruksverk om sanktionsavgift för sena och uteblivna rapporteringar till det centrala nötkreatursregistret (CDB)

Statens jordbruksverk anger i skrivelsen att sanktionsavgift inte skall påföras när det föreligger särskilda skäl mot detta. Regelrådet delar denna uppfattning och önskar framhålla vikten av att ett system med sanktionsavgifter utformas i enlighet med proportionalitetsprincipen. Särskilt bör beaktas att sanktionsavgift inte bör påföras vid mindre förseningar och i andra fall då överträdelsen framstår som ursäktlig.