Yttrande över Sociala grundvillkor i den gemensamma jordbrukspolitiken (Ds 2024:5)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att samtliga aspekter utom behovet av informationsinsatser, företagens storlek och påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag har beskrivits tillräckligt tydligt utifrån förutsättningarna i ärendet.

När Regelrådet gör denna bedömning så beaktas inte minst att förslaget inte innebär att några nya materiella krav kommer att ställas på företagen, att erfarenheter som förslagsställaren redovisar synes tala för att sanktioner kommer att bli aktuella i förhållandevis få fall och att det föreslås en takregel. Dessa aspekter medför enligt Regelrådets uppfattning att brister i tydlighet som i vissa fall finns får mindre betydelse, eftersom risken för stora negativa konsekvenser för företag till följd av förslaget synes vara begränsad. För företag som följer reglerna är risken av allt att döma obefintlig och det är i vart fall inte uppenbart utifrån den redovisade informationen att det skulle finnas särskilda svårigheter att uppfylla de aktuella kraven.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag