Yttrande över Socialdepartementets betänkande En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50)

I remissen föreslås ändring i tobakslagen (1993:581), marknadsföringslagen (2008:486), alkohollagen (2010:1622), förordningen (2009:267) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut, förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket och i alkoholförordningen (2010:1636). Syftet med förslaget är att effektivisera tillsynen av reglerna om marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt att tillsyn kan utövas av e-handel och hemleverans av alkoholdrycker.

Genom förslaget ska de verksamheter som innefattar yrkesmässig leverans av alkoholdrycker till privatpersoner omfattas av en anmälningsplikt. Dessa verksamheter blir också skyldiga att utöva egenkontroll och att lämna uppgifter till tillsynsmyndighet som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik över verksamheten. Kommunerna ges möjlighet att ta ut avgift för tillsyn av verksamheterna. Vidare föreslås flera av de bestämmelser om kommersiella annonser vid marknadsföring på alkoholdrycker som gäller för tryckta tidningar utökas till att även omfatta annonsering i tidningar som ges ut på internet.